სსიპ – ქარელის მუნიციპალიტეტის დაბა აგარის საჯარო სკოლის მისია

აღზარდოს განათლებული, კონკურენტუნარიანი, ზოგადსაკაცობრიო ფასეულობებს ნაზიარები ტოლერანტი მოქალაქე, რომელიც აღჭურვილი იქნება საინფორმაციო ტექნოლოგიური საშუალებების ფლობის უნარ-ჩვევებით; ეყვარება, გაუფრთხილდება და დაიცავს თავისი ქვეყნის ეროვნულ და კულტურულ ფასეულობებს, მატერიალურ და ბუნებრივ რესურსებს; შრომის ბაზრის მოთხოვნადი და დასაქმებადი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვით იზრუნოს შიდა ქართლის რეგიონის ეკონომიკურ განვითარებაზე, მოამზადოს მაღალი კვალიფიკაციის ინჟინერიის, წარმოების და მშენებლობის მიმართულების პროფესიული კადრები, შექმნას პირობები მათი დასაქმებისა და თვითდასაქმებისათვის, უზრუნველყოს მთელი სიცოცხლის განმავლობაში პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების გზით პირის შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანობა. ხედვა: 2025 წლისთვის ინჟინერიის, მშენებლობის და წარმოების სფეროში, შიდა ქართლის რეგიონში, სამუშაო ძალაზე არსებული დაკვეთის 80 % ით დაკმაყოფილება. ღირებულებები: სტუდენტებზე ორიენტირებული მიდგომა, პროფესიონალიზმი, სამართლიანობა, საჯაროობა.

სამართლებლივი აქტები

სიახლეები

გალერეა