ცხრილები

აგარის საჯარო სკოლის პროფესიული სასწავლებლის   ც ხ რ ი ლ ი

2017 წლის საგაზაფხულო მიღება  ----  პროგრამა:“ზეინკალ-სანტექნიკოსი“

52-53-54-55-56 კვირა (2.07.2018წ -დან 5.08.2018წ მდე)

 

N

ორშაბათი

დაწყების დრო

დასრულების

დრო

მასწავლებლის

 სახელი, გვარი

შენიშვნა

1.

მეწარმეობა

9-სთ

9-50სთ

დიანა წოწოლაშვილი

 

2.

მეწარმეობა

10-სთ

10-50სთ

დიანა წოწოლაშვილი

 

3.

საზეინკლო სამუშაოები სანტექნიკოსის საქმიანობაში

11-სთ

11-50სთ

კახაბერ ხეხელაშვილი

 

4.

საზეინკლო სამუშაოები სანტექნიკოსის საქმიანობაში

12-სთ

12-50სთ

კახაბერ ხეხელაშვილი

 

5.

საზეინკლო სამუშაოები სანტექნიკოსის საქმიანობაში

13-სთ

13-50სთ

კახაბერ ხეხელაშვილი

 

6.

 

 

 

 

 

N

სამშაბათი

 

 

 

 

1.

შიდაწყალარინება

9-სთ

9-50სთ

კახაბერ ხეხელაშვილი

 

2.

შიდაწყალარინება

10-სთ

10-50სთ

კახაბერ ხეხელაშვილი

 

3.

შიდაწყალარინება

11-სთ

11-50სთ

კახაბერ ხეხელაშვილი

 

4.

საზეინკლო სამუშაოები სანტექნიკოსის საქმიანობაში

12-სთ

12-50სთ

კახაბერ ხეხელაშვილი

 

5.

საზეინკლო სამუშაოები სანტექნიკოსის საქმიანობაში

13-სთ

13-50სთ

კახაბერ ხეხელაშვილი

 

6.

 

 

 

 

 

N

ოთხშაბათი

 

 

 

 

1.

მეწარმეობა

9-სთ

9-50სთ

დიანა წოწოლაშვილი

 

2.

მეწარმეობა

10-სთ

10-50სთ

დიანა წოწოლაშვილი

 

3.

თბომომარაგება

11-სთ

11-50სთ

კახაბერ ხეხელაშვილი

 

4.

თბომომარაგება

12-სთ

12-50სთ

კახაბერ ხეხელაშვილი

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

N

ხუთშაბათი

 

 

 

 

1.

შიდაწყალარინება

9-სთ

9-50სთ

კახაბერ ხეხელაშვილი

 

2.

შიდაწყალარინება

10-სთ

10-50სთ

კახაბერ ხეხელაშვილი

 

3.

თბომომარაგება

11-სთ

11-50სთ

კახაბერ ხეხელაშვილი

 

4.

თბომომარაგება

12-სთ

12-50სთ

კახაბერ ხეხელაშვილი

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

N

პარასკევი

 

 

 

 

1.

მეწარმეობა

9-სთ

9-50სთ

დიანა წოწოლაშვილი

 

2.

თბომომარაგება

10-სთ

10-50სთ

კახაბერ ხეხელაშვილი

 

3.

თბომომარაგება

11-სთ

11-50სთ

კახაბერ ხეხელაშვილი

 

4.

თბომომარაგება

12-სთ

12-50სთ

კახაბერ ხეხელაშვილი

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

N

შაბათი

 

 

 

 

1.

თბომომარაგება

9-სთ

9-50სთ

კახაბერ ხეხელაშვილი

 

2.

თბომომარაგება

10-სთ

10-50სთ

კახაბერ ხეხელაშვილი

 

3.

თბომომარაგება

11-სთ

11-50სთ

კახაბერ ხეხელაშვილი

 

4.

 

 

 

 

 

 

აგარის საჯარო სკოლის პროფესიული სასწავლებლის   ც ხ რ ი ლ ი

2017 წლის საგაზაფხულო მიღება  ----  პროგრამა:“დაბალი ძაბვის ელექტრიკოსი“

52-53-54-55-56 კვირა (2.07.2018წ -დან 5.08.2018წ მდე)

N

ორშაბათი

დაწყების დრო

დასრულების

დრო

მასწავლებლის

 სახელი, გვარი

შენიშვნა

1.

ელექტრონული სისტემები მონტაჟი და ექსპლუატაცია

9-სთ

9-50სთ

გიორგი ბერიძე

 

2.

ელექტრონული სისტემები მონტაჟი და ექსპლუატაცია

10-სთ

10-50სთ

გიორგი ბერიძე

 

3.

ელექტრონული სისტემები მონტაჟი და ექსპლუატაცია

11-სთ

11-50სთ

გიორგი ბერიძე

 

4.

ელექტროენერგიის აღრიცხვა

12-სთ

12-50სთ

გიორგი ბერიძე

 

5.

ელექტროენერგიის აღრიცხვა

13-სთ

13-50სთ

გიორგი ბერიძე

 

6.

 

 

 

 

 

N

სამშაბათი

 

 

 

 

1.

ელექტრონული სისტემები მონტაჟი და ექსპლუატაცია

9-სთ

9-50სთ

გიორგი ბერიძე

 

2.

ელექტრონული სისტემები მონტაჟი და ექსპლუატაცია

10-სთ

10-50სთ

გიორგი ბერიძე

 

3.

ელექტროენერგიის აღრიცხვა

11-სთ

11-50სთ

გიორგი ბერიძე

 

4.

ელექტროენერგიის აღრიცხვა

12-სთ

12-50სთ

გიორგი ბერიძე

 

5.

ელექტროენერგიის აღრიცხვა

13-სთ

13-50სთ

გიორგი ბერიძე

 

6.

 

 

 

 

 

N

ოთხშაბათი

 

 

 

 

1.

შენობა ნაგებობების ელექტრო მონტაჟი

9-სთ

9-50სთ

გიორგი ბერიძე

 

2.

შენობა ნაგებობების ელექტრო მონტაჟი

10-სთ

10-50სთ

გიორგი ბერიძე

 

3.

შენობა ნაგებობების ელექტრო მონტაჟი

11-სთ

11-50სთ

გიორგი ბერიძე

 

4.

ელექტროდანადგარებისა და ქსელების გეგმიური და არაგეგმიური რემონტი

12-სთ

12-50სთ

გიორგი ბერიძე

 

5.

ელექტროდანადგარებისა და ქსელების გეგმიური და არაგეგმიური რემონტი

13-სთ

13-50სთ

გიორგი ბერიძე

 

6.

 

 

 

 

 

N

ხუთშაბათი

 

 

 

 

1.

შენობა ნაგებობების ელექტრო მონტაჟი

9-სთ

9-50სთ

გიორგი ბერიძე

 

2.

შენობა ნაგებობების ელექტრო მონტაჟი

10-სთ

10-50სთ

გიორგი ბერიძე

 

3.

ელექტროდანადგარებისა და ქსელების გეგმიური და არაგეგმიური რემონტი

11-სთ

11-50სთ

გიორგი ბერიძე

 

4.

ელექტროდანადგარებისა და ქსელების გეგმიური და არაგეგმიური რემონტი

12-სთ

12-50სთ

გიორგი ბერიძე

 

5.

ელექტროდანადგარებისა და ქსელების გეგმიური და არაგეგმიური რემონტი

13-სთ

13-50სთ

გიორგი ბერიძე

 

6.

 

 

 

 

 

N

პარასკევი

 

 

 

 

1.

ელექტროდანადგარებისა და ქსელების გეგმიური და არაგეგმიური რემონტი

9-სთ

9-50სთ

გიორგი ბერიძე

 

2.

ელექტროდანადგარებისა და ქსელების გეგმიური და არაგეგმიური რემონტი

10-სთ

10-50სთ

გიორგი ბერიძე

 

3.

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკის მონტაჟი და რემონტი

11-სთ

11-50სთ

გიორგი ბერიძე

55-56-კვირა

4.

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკის მონტაჟი და რემონტი

12-სთ

12-50სთ

გიორგი ბერიძე

55-56-კვირა

5.

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკის მონტაჟი და რემონტი

13-სთ

13-50სთ

გიორგი ბერიძე

55-56-კვირა

6.

 

 

 

 

 

N

შაბათი

 

 

 

 

1.

ელექტროდანადგარებისა და ქსელების გეგმიური და არაგეგმიური რემონტი

9-სთ

9-50სთ

გიორგი ბერიძე

 

2.

ელექტროდანადგარებისა და ქსელების გეგმიური და არაგეგმიური რემონტი

10-სთ

10-50სთ

გიორგი ბერიძე

 

3.

ელექტროდანადგარებისა და ქსელების გეგმიური და არაგეგმიური რემონტი

11-სთ

11-50სთ

გიორგი ბერიძე

 

4.

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკის მონტაჟი და რემონტი

12-სთ

12-50სთ

გიორგი ბერიძე

55-56-კვირა

5.

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკის მონტაჟი და რემონტი

13-სთ

13-50სთ

გიორგი ბერიძე

55-56-კვირა

6.

 

 

 

 

 

 

              

 

 

© 2016 Agara Public School. All rights reserved. Developed By Zaza Giorgadze

ძებნა საიტზე

ixxx